วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 6 การแยกสาร
เรื่อง การตกผลึก จำนวน 2 คาบ / สัปดาห์ สอนครั้งที่ …..
วันที่ .............................พ.ศ.2552 จำนวนนักเรียน 45 คน /ห้อง
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9)
ผู้สอน นางสาวปวีณา รอดเจริญ ค.บ.4 วิทยาศาสตร์
_____________________________________________________________________________________
มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระสำคัญ
การตกผลึก คือ เป็นการตัวทำละลายที่เป็นของแข็งออกจากสารละลาย โดยอาศัยความสามารถในการละลายของสารต่างชนิดกันในตัวทำละลายชนิดเดียวกันจะแตกต่างกันด้วย
จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรียนอธิบายหลักการแยกสารโดยวิธีการตกผลึกได้ถูกต้อง
จุดประสงค์นำทาง
1.นักเรียนทำการทดลองการตกผลึกได้ถูกต้อง
สาระการเรียนรู้
การตกผลึก
1.การตกผลึก
กระบวนการเรียนรู้
1.ขั้นทำการทดลองการตกผลึก
1.1 จัดแบ่งนักเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม ตามกติกาการนับ 1-9 โดยให้นักเรียนนับจากใบรายชื่อนักเรียนครบทุกคน ( ใช้ใบรายชื่อเป็นเกณฑ์แบ่งกลุ่ม )
1.2 นำเสนอสื่อเนื้อหาบนกระดานและรูปภาพของผลึก แล้วตั้งคำถามจำนวน 2 คำถาม
นักเรียนทราบไหมว่าการตกผลึกคืออะไร
นักเรียนทราบไหมว่ารูปภาพที่ครูให้ดูเป็นผลึกแบบใด อธิบาย
1.3 อธิบายเนื้อหาเรื่องการตกผลึกบนกระดานและมอบหมายให้นักเรียนเขียนการทดลองชุดกิจกรรมที่ 6.2ลงสมุดของนักเรียนทุกคน

2.การตกผลึก (Crystallization) การตกผลึก คือ การแยกของผสมที่เป็นของแข็งที่มีสมบัติการละลายในตัวทำละลายต่างกันและได้ ไม่เท่ากันทุกอุณหภูมิ มีหลักการ คือ เมื่อนำของผสมละลายในตัวทำละลายต้มสารละลายนั้นจนละลายหมด แล้วทิ้งให้อุณหภูมิลดลง สารที่ละลายน้อยกว่าจะอิ่มตัวแล้วตกผลึกแยกออกมาก่อน เช่น น้ำตาลกับเกลือซิลเวอร์ไนเตรตกับโพแทสเซียมไนเตรต การแยกเกลือโซเดียมคลอไรด์ออกจากน้ำทะเล
รูปแสดงตัวอย่างผลึกบางชนิด
1.4 ปฏิบัติภาระงานตามการทดลองชุดกิจกรรมที่ 6.2โดยให้ทำเป็นกลุ่ม จำนวน 9 กลุ่ม
ใบกิจกรรมที่ 6.2 การตกผลึก
จุดประสงค์ เพื่ออธิบายหลักการแยกสารโดยวิธีการตกผลึกได้
สาร
1.น้ำร้อน
2.ของผสมจุนสี
3.เกลือแกง
อุปกรณ์การทดลอง
1.แท่งแก้วคนสาร
2.บีกเกอร์
3.ช้อนเบอร์ 2
วิธีการทดลอง
1.รินน้ำร้อน 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในบีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2.ใส่ของผสมซึ่งมีจุนสี 10 ช้อนเบอร์ 2 และเกลือแกง 1 ช้อนเบอร์ 2 ลงในน้ำร้อนใช้แท่งแก้วคนให้ละลาย สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
3.รินสารละลายอิ่มตัวที่ได้ในข้อ 2 ลงในบีกเกอร์ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็นลง สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล
ตารางบันทึกผลการทดลอง
การทดลอง
การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้
1.นำของผสมระหว่างจุนสีกับเกลือแกงไป
ละลายในน้ำร้อน
2.รินสารละลายอิ่มตัวลงในบีกเกอร์
แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
สรุปผลการทดลอง
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

1.5 บูรณาการโดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม 1 คนไปศึกษาผลการทดลองของกลุ่มเพื่อนๆทั้ง 9 กลุ่ม แล้วบันทึกลงสมุดของตนเอง พร้อมมาชี้แจงให้เพื่อนภายในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
1.6 นำเสนอผลงานโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียนจาก การทดลองชุดกิจกรรมที่ 6.1
1.7 ประเมินผลสรุปและเพิ่มเติมเนื้อหา
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1.กิจกรรมทำการทดลองการตกผลึก
1.1.ใบรายชื่อนักเรียน (ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9)
1.2.เนื้อหาเรื่อง ทำการทดลองการตกผลึก, คำถามจำนวน 2 คำถาม
1.3.เนื้อหาเรื่อง ทำการทดลองการตกผลึก
1.4.หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1, สมุดจดบันทึก
1.5.ครูและกลุ่มนักเรียน
1.6.บัตรกำหนดเวลา
1.7.ประเมินผลสรุป
การวัดและประเมินผล
การวัดผล
1.วัดผลการทำการทดลองการตกผลึก ด้วยการตรวจผลการสรุปตามสมุดจดบันทึก โดยยึดเกณฑ์ถูกต้อง
การประเมินผล
1.ประเมินผลการทำการทดลองการตกผลึกพบว่า นักเรียน ............... คน ทำการทดลองการตกผลึกไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้ศึกษาเรื่อง การตกผลึกเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
บันทึกหลังการสอน
ผลการสอน
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา / อุปสรรค
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................ครูผู้สอน
(นางสาวปวีณา รอดเจริญ)